Image Alt

May 2020

  /    /  May

Naziv projekta: Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid Ukupna vrijednost projekta: 232.211,40 EUR Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je da obezbjedi raznolikost u pružanju socijalnih usluga, kao i da unaprijedi socijalne usluge zasnovane na potrebama zajednice. Specifični

Opširnije

Naziv grant projekta: Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive (for) the change!) Trajanje projekta: 24 mjeseca (02/03/2020 – 01/03/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Ukupna vrijednost projekta: 251,981.18€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Da doprinese socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom Specifični cilj: U toku narednih 24 mjeseca povećati broj i kvalitet usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom u Crnoj

Opširnije

Naziv grant projekta: "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima" Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac grant projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja Ukupna vrijednost

Opširnije

Naziv grant projekta: „Znam gdje-samo mi pokaži kako“ Trajanje projekta: 24 mjeseca (20/02/2020 – 20/02/2022) Nosilac grant projekta: SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja - Podgorica Ukupna vrijednost projekta: 184.999,79€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Jačanje sistema socijalne zaštite i sigurnosti žena koje imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja u skladu sa standardima i zahtjevima EU Specifični ciljevi: Obezbjediti standardizovane usluge socijalne zaštite za žene

Opširnije

Naziv grant projekta:  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu - ReCover Trajanje projekta: 24 mjeseca (21/02/2020 – 21/02/2022) Nosilac grant projekta: NVO Juventas Ukupna vrijednost projekta: 159.537,57€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj akcije je uvođenje novih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, posebno usmjerenih na bivše zatvorenike i zatvorenike koji će uskoro biti pušteni, u proces njihove resocijalizacije i

Opširnije

Naziv grant projekta:  “Savjetodavno terapeutski centar” Trajanje projekta: 24 mjeseca (15/03/2020 – 15/03/2022) Nosilac grant projekta: NVO Impuls Ukupna vrijednost projekta: 119.936.00 EUR Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je da pomogne reformu socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, kroz razvoj konkretnih mjera i pružanje usluga na lokalnom nivou. Specifični cilj: Specifični cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta lokalnih institucija i organizacija koje

Opširnije

Naziv grant projekta:  “Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina” Trajanje projekta: 22 mjeseca (01/03/2020 – 01/01/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (CSO UMHNK) Ukupna vrijednost projekta: 169.904,00€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj ove akcije je doprinos daljem razvoju i decentralizaciji sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori. Takođe, cilj akcije je jačanje

Opširnije

Naziv grant projekta:  “Dnevni centar za osobe sa demencijom” Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/03/2020 – 01/09/2021) Nosilac grant projekta: JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik Ukupna vrijednost projekta: 195.000,00€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj projekta je povećanje socijalne inkluzije osoba sa demencijom, razvijanjem kvalitetne socijalne usluge u zajednici, na teritoriji opštine Nikšić. Specifični cilj projekta je uspostavljanje dnevnog

Opširnije

Naziv grant projekta: Centar za pružanje podrške roditeljima i djeci-Dnevni centar Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 01/03/2022) Nosilac grant projekta: Centar za prava djeteta Ukupna vrijednost projekta: 276.667.04€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: - Povećati pristup djeci i porodicama u Podgorici uslugama socijalne zaštite i zaštite djece u skladu sa propisanim standardima. Specifični ciljevi: - Dalji razvoj i poboljšanje kvaliteta i dostignuća

Opširnije