Image Alt

Obrazovanje

  /  Projekti   /  Obrazovanje

Naziv projekta: Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Gokyol Insaat ve Sanayii A.S. Vrsta projekta: Ugovor o radovima Ukupna vrijednost projekta: 718.492,12 EUR Cilj/evi: Prilagođavanje odabranih školskih objekata u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera kako bi se upodobili sa potrebama osoba sa invaliditetom

Opširnije

Naziv projekta: Revizija glavnog projekta za ugovor o radovima Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica Vrsta projekta: Ugovor o uslugama Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR Cilj/evi: Revizija glavnog projekta za ugovor o radovima

Opširnije

Naziv projekta: Izrada glavnog projekta za prilagođavanje osam (8) školskih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica Vrsta projekta: Ugovor o uslugama Ukupna vrijednost projekta: 65.000,00 EUR Cilj/evi: Izrada glavnog projekta

Opširnije

Naziv projekta: Savremena IT oprema za podršku učenju učenicima sa posebnim potrebama Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Excelor Holding group LLC Vrsta projekta: Nabavka opreme Ukupna vrijednost projekta: 144.474,00 EUR Cilj/evi: Unapređenje uslova za realizaciju nastave u odabranim školama koje u značajnoj mjeri pohađaju đeca sa posebnim obrazovnim potrebama

Opširnije

Naziv projekta: Oprema za praktičnu nastavu u srednjim stručnim školama Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Excelor Holding group LLC (LOT 1 poljoprivreda), Popović Elektro system (LOT 2elektrotehnika), Aday Grup (LOT 3 ugostiteljstvo) Vrsta projekta: Nabavka opreme Ukupna vrijednost projekta: LOT 1 34.474,00 EUR, LOT 2 219.845,67 EUR, LOT 3 38.800,00 EUR Cilj/evi: Unapređenje uslova za realizaciju praktične

Opširnije

Naziv grant projekta: Crnogorska laboratorija za društvene nauke - MSSLab Nosilac projekta: De Facto Consultancy Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 75.435,00€   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj ovog projekta ujedinjavanje sve većih zahtjeva za empirijskim podacima od strane društvenih naučnika u Evropi i snabdijevanjem, u smislu visokokvalitetnog pristupačnog sistema za prikupljanje podataka u Crnoj Gori na prikladan način, tako što će

Opširnije

Naziv grant projekta: Istraživanje i obrazovanje zasnovano na fizičkim modelima stvarnih inženjerskih struktura Nosilac projekta: Fakultet za Politehniku Partner: Remid Vis d.o.o. Partner: NIK COM d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 79.936,00€ Ciljevi: Projekat inicira i promoviše istraživanje i edukaciju zasnovanu na fizičkom modelu sa ciljem da unaprijedi istraživačke kapacitete, motiviše studente i mlade istraživače da češće biraju inženjerske nauke kao

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.3. Dalji koraci za efikasnu inkluziju marginalizovanih grupa u obrazovni sistem Crne Gore Opšti cilj projekta: Unaprijediti kapacitete obrazovnih ustanova kako bi zadovoljile obrazovne i socijalne potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika romske nacionalnosti, u cilju ostvarenja jednakih obrazovnih

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.2. Dalji razvoj programa stručnog obrazovanja usklađenih sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija (NOK) Opšti cilj projekta: Modernizacija stručnog obrazovanja i programa obuke kako bi učenici stekli znanja i vještine neophodne za cjeloživotno učenje i zapošljavanje. Trajanje projekta: 24 mjeseca (24.08.2019 - 24.08.2021) Nosilac projekta:

Opširnije