Image Alt

Korisne informacije

  /  Korisne informacije

POSTUPAK PRIJAVE NA OBJAVLJENE POZIVE I ODGOVARAJUĆI OBRASCI

Ugovor o uslugama

Na tender za ugovor o uslugama mogu se prijaviti svi potencijalni aplikanti/ponuđači koji zadovoljavaju selekcione kriterijume objavljene u Obavještenju o javnim nabavkama (Contract Notice) i na osnovu dostavljenog tenderskog paketa odabranim ponuđačima, u zavisnosti od vrste tenderskog postupka. Postoje dvije vrste ugovora o uslugama i to:

Global price“, gdje se utvrđuju vrlo jasni rezultati, te je, na osnovu toga, fokus usluge na isporuci tačno utvrđenog proizvoda, tj. gotovog proizvoda;

Fee based“, gdje je rezultat neizvjestan, ili gdje je obim rada u cilju dostizanja određenog rezultata nemoguće utvrditi unaprijed. Shodno tome, ekonomski je isplativije da se usluga vrijednuje na osnovu uloženog rada, tj. sprovedenih zadataka.

Obrasce za pripremu tenderske dokumentacije za ovu vrstu ugovora možete preuzeti na linku: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B

Ugovor o nabavci robe

Na tender za ugovor o nabavci robe mogu se prijaviti svi potencijalni ponuđači koji zadovoljavaju selekcione kriterijume objavljene u okviru objavljenog Obavještenja o javnim nabavkama (Contract Notice), odnosno minimalne zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji robe, koja je sadržana u objavljenom tenderskom paketu (Tender Dossier), u zavisnosti od vrste tenderskog postupka .

Obrasce za pripremu tenderske dokumentacije za ovu vrstu ugovora možete preuzeti na linku: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=C

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Na poziv za dostavljanje projektnih prijedloga mogu se prijaviti svi potencijalni aplikanti na osnovu aplikacionog paketa koji se objavljuje na internet prezentaciji EuropeAid-a, kao i Direktorata za finansiranje i ugovaranje EU pomoći. U zavisnosti od vrste poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, aplikanti dostavljaju sažetak projekta, punu aplikaciju i propratnu dokumentaciju za provjeru prihvatljivosti istovremeno (u slučaju otvorenog poziva), odnosno dostavljaju prethodno navedenu dokumentaciju parcijalno – u tri faze (u slučaju ograničenog poziva).

Obrasci za pripremu projektne dokumentacije za ovu vrstu ugovora se mogu preuzeti na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=E

VRSTE POSTUPAKA KOJI SE SPROVODE U JAVNIM NABAVKAMA

Osnovno sredstvo za dodjelu ugovora je obezbjeđivanje konkurentnosti ponuda. Na taj način, osigurava se poštovanje principa dodjele i dobijanje adekvatnog kvaliteta usluge, robe ili radova po najboljoj cijeni. Postoji više vrsta postupaka javnih nabavki, i svaki omogućava određeni/drugačiji stepen konkurentnosti:

Otvoreni postupak

Svi zainteresovani ponuđači mogu predati ponudu i za ovaj postupak osigurana je visoka dostupnost javnosti, kroz objavljivanje tendera na internet prezentaciji EuropeAid-a i,Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija, kao i u drugim medijima. Postupak može biti međunarodni i lokalni, u zavisnosti od iznosa ugovora i područja objave.

Ograničeni postupak

Na tender se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati, ali samo oni koji zadovoljavaju kriterijume izbora (selection criteria) mogu predati ponudu. Postupak se odvija u dvije faze. Prva faza podrazumijeva odabir 4 do 8 kandidata (Shortlist), da bi se u drugoj fazi izvršio odabir najbolje ponude.

Konkurentno-ograničeni postupak

Ugovorno tijelo (Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći) poziva najmanje tri kandidata prema sopstvenom izboru da dostave ponudu, čemu prethodi relevantno istraživanje tržišta. Odabir ponude se vrši po principu najbolja ponuda za najnižu cijenu.

Pregovarački postupak

U slučaju posebno kompleksnih ugovora, kada Ugovorno tijelo smatra da se primjenom niti otvorenog niti ograničenog postupka ne može postići najbolji kvalitet za raspoloživa sredstva, može se koristiti „pregovarački postupak“. Međutim, ova procedura korsti se u izuzetnim okolnostima, i nije uobičajena u praksi.

Pojedinačna ponuda

Ugovorno tijelo (Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći) može da pozove jednog ponuđača po sopstvenom izboru da dostavi ponudu, čemu prethodi relevantno istraživanje tržišta. Tenderska dokumentacija za ovu vrstu procedure se ne objavljuje.

Okvirni ugovor

Okvirni ugovor je sporazum koji se sklapa između jednog ili više ugovornih tijela i jednog ili više ekonomskih operatera, u cilju definisanja uslova i pravila na bazi kojih će se dodjeljivati konkretni ugovori tokom trajanja određenog perioda, posebno kada je u pitanju trajanje ugovora, predmet, cijena, maksimalna vrijednost, pravila implementacije, predviđena količina i sl.