Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan sastanak Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”

Održan sastanak Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”

Dana 25. novembra 2020. godine, održan je online, drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“ koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Glavni cilj projekta jeste da se unaprijede administrativni i stručni kapaciteti predstavnika institucija i organizacija iz sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblasti donošenja politika i obezbjeđenja kvaliteta, zatim da se pruži podrška lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga u unapređenju postojećih i izgradnji novih mehanizama za identifikaciju potreba na nivou zajednice, te konačno, da se obezbjedi kvalitetno i efikasnije praćenje pružanja usluga i potreba korisnika.
Na sastanku Odbora je predstavljen i usvojen Periodični izvještaj o napretku (20. mart 2020 – 19. septembar 2020. godine), sa pratećim pregledom aktivnosti i planom za naredni polugodišnji period.
Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, kao predsjedavajući Odborom je u svom uvodnom obraćanju posebno istakao da je sastanak odlična prilika da se upoznamo sa trenutnim statusom implementacije projekta kroz predstavljanje periodičnog izvještaja istog, budućim aktivnostima i planovima, kao i da se odgovori na eventualna pitanja, nejasnoće koje su nastale usled situacije prouzrokovane širenjem virusa COVID 19 a koje utiču na implementaciju projekta.
Žarko Šunderić, vođa tima projekta, je tokom prezentacije Periodičnog izvještaja, pružio kratak pregled aktivnosti realizovanih u izvještajnom periodu kao I pregled aktivnosti koje se očekuju u narednom periodu.
Sastanku su pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja((Direkorata za socijalno staranje I dječiju zaštiu i Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju), prisustvovali i predstavnici korisničkih institucija i to: Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Socijalne inspekcije, Zajednice opština, Centra za socijalni rad Podgorica, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, Ministarstva finansija (CFCU) i Kancelarije za evropske integracije, kao i Delegacije Evropske unije. Ispred projektnog tima sastanku su prisustvovali eksperti Žarko Šunderić i Milena Karišik.
Projekat se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu .
Vrijednost projekta je oko 390.000,00€ I sprovodi ga kompanija Archidata s.r.l iz Italije.