Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana dvodnevna obuka na temu „Najbolji interesi djeteta u razvodnim i postrazvodnim konfliktima“

Održana dvodnevna obuka na temu „Najbolji interesi djeteta u razvodnim i postrazvodnim konfliktima“

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije, u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u Podgorici je 07. i 08. juna 2021.g. održana dvodnevna obuka Najbolji interesi djeteta u razvodnim i postrazvodnim konfliktima.

Koncept „najbolji interesi djeteta“ prepoznat je u zakonu na nivou principa i određenih elemenata (uzrast, razvojne sposobnosti i druga lična svojstva djeteta; potrebe zaštite života i zdravlja djeteta; potrebe osiguranja bezbjednosti djeteta; kvaliteta odnosa koji mogu da utiču na dobrobit djeteta, itd.). Međutim, pošto drugi dokumenti i stručna uputstva ne regulišu bliže najbolji interes djeteta, u praksi dolazi do različitih tumačenja, posebno kad ove interese treba obezbijediti u oblasti odnosa roditelja i djece. To je naročito relevantno kada se odlučuje o uređenju djetetovih odnosa sa jednim ili oba roditelja prilikom razvoda roditelja i sl. gdje stručnjaci iz pravosuđa, socijalne zaštite i drugi nastoje da utvrde šta je najbolje za nedjeljivo i cjelovito ostvarivanje prava djeteta.

Centar za socijalni rad kao organ starateljstva pruža usluge procjene, planiranja, savjetovanja i pisanja nalaza i mišljenja u postupcima za vršenje roditeljskog prava. Profesionalci u pravosuđu su, sa druge strane, zaduženi da obezbijede efektivno ostvarivanje prava djeteta u delikatnim  situacijama porodičnih konflikata.

Obuka je stoga bila namijenjena stručnim radnicima centara za socijalni rad i predstavnicima pravosuđa, primarno sudijama, kako bi se obezbijedilo dublje razumijevanje karakteristika razvodnih kriza i uticaja razvoda na roditeljsko funkcionisanje, potreba i prava djeteta u roditeljskim sporovima i uloge različitih aktera u utvrđivanju najboljih interesa djeteta u ovoj oblasti. Jedan od ciljeva ovakve obuke bio je i unapređenje međusektorske saradnje i obezbjeđenje usklađenog nastupa u ostvarivanju najboljih interesa djeteta. Obuka je ponudila i niz praktičnih uvida i vježbi na slučajevima iz prakse.

Takođe, obuka je bila namijenjena i predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i Uprave za inspekcijske poslove – Inspekcije socijalne i dječje zaštite.

U obuci je učestvovalo 27 učesnika: 5 sudija osnovnih sudova Podgorica i Nikšić, 17 stručnih radnika/ca centara za socijalni rad i dvoje predstavnika Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite. Takođe, obuci je prisustvovala i 1 predstavnica predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Obuku je vodila prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.