Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Crna Gora posvećena integraciji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Crna Gora posvećena integraciji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i njemačka organizacija “Help” danas su na konferenciji za medije predstavili projekat “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju”.

Projekat se realizuje u okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Projekat ukupne vrijednosti 500.382,05 eura, je finansiran od strane Evropske unije, uz kontribuciju Vlade Crne Gore, i njemačke organizacije “Help”.

Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, je izrazila zadovoljstvo što počinje realizacija projekta, i uputila zahvalnost Evropskoj komisiji koja je finasirala ovaj projekat.

Ona je kazala da se projekat predstavlja 5. novembra, kada je i Svjetski dan romskog jezika, i  uputila čestitku svim pripadnicima i pripadnicama romske populacije u Crnoj Gori, sa željom da čuvaju, gaje i promovišu svoj jezik, kao sopstvenu baštinu, jer je jezik bitna prije svega kulturološka odlika svakog naroda.

Anđelić je objasnila da je Ministarstvo finansija odnosno Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći , je ugovorno tijelo koje će zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava pratiti implementaciju ovog projekta, i da se sve aktivnosti sprovode kako je planirano, i u skladu sa procedurama.

Ona je rekla da je projekat veoma značajan, prije svega za romsku i egipćansku populaciju  Crnoj Gori, ali i za sve koji su deo procesa njihove socijalne inkluzije.

Naglasila je da je Vlada Crne Gore je posvećena kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja Roma/ Romkinja i Egipćana/Egipćanki. Donijeta je Strategija za socijanu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020 godine, koja počiva na principima ravnopravnosti, zabrane diskriminacije i jednakih šansi, a i Crna Gora je potpisnica Poznanjske deklaracije, u kojoj su definisani ciljevi, koji će doprinijeti nastavku integracije romske i egipćanske zajednice u našoj državi.

„Obaveza svih nas je da implementiramo antidiskriminacione politike kroz poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki. U isto vrijeme, neophodna je dobra koordinacija svih nadležnih institucija, naročito onih na lokalnom nivou.” – kazala je Anđelić.

Projekat koji je danas predstavljen  se odnosi na podršku socijalnoj inkluziji romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori kroz model saradnika za socijalnu inkluziju u oblastima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite.

Aktivnosti će biti usmjerene na obučavanje lica  za asistenete u socijalnoj inkluziji , i određeni broj njih će raditi projektno na godinu dana u zdravstvenim ustavnovama, područnim kancelarijama Zavoda za zapošljavanje i ustanovama socijalne zaštite.

Projekat će se sprovoditi  u 11 crnogorskih opština: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Ulcinj i Tivat. Željeli smo da uključimo sve opštine u kojima živi romska i egipćanska zajednica.

Anđelić je izrazila očekivanje, da se što više pripadnika i pripadnica romske i egipćanske zajednice prijavi za ovu obuku, kao i da je veoma bitno da postoji  adekvatna zastupljenost žena odnosno da se Romkinje i Egipćanke obuče za asistentkinje u socijalnoj inkluziji.

Asistenti u socijalnoj inkluziji, su veoma bitna karika između zajednice i institucija na lokalnom nivou, u kojima se ostvaruju određena prava. To sa jedne strane doprinosi bržoj komunikaciji sa institucijama, ali i sa još boljim upoznavanjem sa pravima koje građani i građanke naše države imaju.

Ona je podjsetila da su od  septembra školske 2018/2019. godine, saradnici u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja dio formalnog obrazovnog sistema, kao i da se iz Budžeta školske 2019/2020 finansirao rad 21 saradnika/saradnice u toj oblasti.

Standardizovano je i zanimanje „Saradnik/ca u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u zdravstvu“ i trenutno su u radnom odnosu, na budžetu države u okviru Doma zdravlja Podgorica zaposlena 3 lica.

Kroz aktivnosti projekta će se dodatno obezbijediti uslovi za unaprijeđenje poznavanja i sprovođenja antidiskriminacione politike od strane nadležnih institucija i službi – naročito na lokalnom nivou, kroz aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta, ali i koordinaciju, mentoring i umrežavanje socijalnih saradnika u inkluziji.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava