Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Projekat „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori“

Projekat „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori“

Projekat „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“ se ko-finansirao od strane EU i Vlade Crne Gore kroz Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje I socijalnu zaštitu.

Glavni cilj projekta bio je  da se unaprijede administrativni i stručni kapaciteti predstavnika institucija i organizacija iz sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblasti donošenja politika i obezbjeđenja kvaliteta, zatim da se pruži podrška lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga u unapređenju postojećih i izgradnji novih mehanizama za identifikaciju potreba na nivou zajednice, te konačno, da se obezbjedi kvalitetno i efikasnije praćenje pružanja usluga i potreba korisnika.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja- Direktorat za socijalnu staranje i dječju zaštitu i Direkcija za razvoj usluga dok su ciljne grupe pored Ministarstva finansija i socijalnog staranja bile, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Inspekcija za socijalnu i dječju zaštitu, lokalne samouprave, centri za socijalni rad i lokalni pružaoci usluga.

Period implementacije projekta je 26 mjeseca, odnosno, od 20.09.2019-20.11.2021. godine u vrijednosti od 388,935,50 EUR. Projekat je realizovan od strane kompanije Archidata s.r.l iz Italije.

U skladu sa definisanim projektnim ciljevima u okviru projekta su održane brojne obuke za predstavnike nacionalnih i lokalnih institucija, tačnije više od 90 službenika iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Inspekcije socijalne zaštite i oko 350 predstavnika lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i pružalaca usluga.

Dodatno, izrađene  su značajne analize, dokumentacija u oblasti socijalne i dječije zaštite u cilju osiguravanja primjene socijalnih prava i unaprijeđenje kvaliteta života sadašnjih i budućih korisnika sistema socijalne i dječje zaštite. S tim u vezi,  odrađena je Procjena funkcionisanja supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, uz prateći Program narednih koraka za unapređenje funkcije supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori. Studiju je izradila ekspertica prof. dr Nevenka Žegarac dok je osnovna svrha studija da se pruži podršku unapređenju funkcije supervizije u Crnoj Gori i unaprede kvalitet usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite. Dalje, u cilju unaprijeđivanja kvaliteta pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, pripremljeni su Indikatori kvalitetnog stručnog rada, koji su zasnovani na procjeni stručnjaka, pružalaca i korisnika u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, ali i na indikatorima kvaliteta koji su propisani na nivou Evropske unije (Voluntary European quality framework for social services 2010).

Okvirna metodologija troškova za izračunavanje cijena usluga socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, uz elemente troškova za izračunavanje cijene pružanja za najmanje dvije usluge socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori je takođe odrađena.

Sprovedeno je Istraživanje o potrebi za razvojem i standardizacijom novih usluga socijalne i dječje zaštite kao podrška Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za realizaciju strateških zadataka određenih između ostalog Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018 do 2022. godine.

Izrađeni  Modeli za unapređenje planiranja socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou, odnosno, izrađen je model za izradu lokalnih planova socijalne i dječje zaštite, model za izvještavanje o sprovođenju i model za podsticanje saradnje u zajednici prilikom sprovođenja planova socijalne i dječje zaštite. Pripremljeni su nacrti lokalnih planova SDZ u 4 opštine u Crnoj Gori (Kotor, Bar, Plužine i Ulcinj). Ovi modeli imaju za cilj da pruže podršku lokalnim samoupravama u Crnoj Gori u procesu srednjoročnog planiranja.

Dodatno, izrađen dokument  Pravci promjena u neposrednoj budućnosti u programima socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, sa ciljem da se identifikuju konkretne opcije za unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite i novčanih davanja za siromašne u toku naredne tri godine. Dodatno je uključeno i razmatranje koncepta Evropske unije Garancije za djecu (koji je Savjet Evropske unije usvojio sredinom 2021. godine), uz posebno navođenje moguće uloge MFSS za svaki poseban aspekt ove politike.

Izmedju ostalog unaprijeđen su  administrativni i stručni kapaciteti sistema socijalne i dječje zaštite izradom dokumenta  Pregled procesa prikupljanja i procesuiranja podataka u okviru sistema socijalnog kartona.

Na kraju, sprovedena je Završna evaluacija implementacije postojeće Strategije razvoja socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori za period od 2018. do 2022. Evaluacija primjene Strategije i njenih postignuća u četvorogodišnjem vremenskom okviru obuhvata sumativne i formativne elemente i zasnovana je na kriterijuma za ocjenu OECD-a (takozvane DAC kriterijume). Evaluacija je fokusirana na sve aspekte sprovođenja Strategije koji mogu da daju opcije za proces budućeg srednjeročnog planiranja i donošenja odluka u oblasti socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Svi navedeni dokumenti su na raspolaganju na sajtu Programa u dijelu Dokumenti.