Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  U okviru EU SOPEES projekta Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori sprovodi se analiza lokalnih tržišta rada

U okviru EU SOPEES projekta Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori sprovodi se analiza lokalnih tržišta rada

Eksperti EU SOPEES projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori« započeli su u oktobru 2019. sa sprovođenjem analize lokalnih tržišta rada. Ova analiza treba da posluži kao informaciona osnova u razvijanju lokalnih strategija zapošljavanja i pratećih akcionih planova i u razvoju aktivnih mjera tržišta rada prilagođenih lokalnim tržištima rada. Takođe, ona treba da pomogne u razvoju kapaciteta u okviru uspostavljenih lokalnih partnerstva za zapošljavanje (LPZ-ova) za razvoj, upravljanje i sprovođenje lokalnih mjera zapošljavanja i projekata finansiranih od strane EU.

     

Analiza lokalnih tržišta rada provodiće se u skladu sa metodologijom razvijenom u okviru projekta, a oslanjaće se na širok spektar sekundarnih izvora podataka na opštinskom nivou, uključujući prije svega nacionalnu statistiku Monstata i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Da bi se osiguralo da procijene imaju punu vrijednost za nacionalne i lokalne partnere, metodologijom je predviđeno da se informacije kojima raspolažu samo lokalni partneri  uključe u analizu. To znači prikupljanje primarnih dodatnih  kvantitativnih podataka i kvalitativnih informacija. Taj pristup analizi lokalnog tržišta rada nadopuniće postojeća istraživanja tražnje za radnom snagom i produbiti činjeničnu osnovu o tražnji i ponudi rada u teritorijalnoj perspektivi, s posebnim fokusom na deficitarna zanimanja i / ili kvalifikacije.

Za svaku opštinu u Crnoj Gori formirani su lokalni timovi koje sačinjavaju predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih jedinica ZZZCG i koji aktivno učestvuju u sprovođenju analize.

     

Sa ciljem upoznavanja lokalnih timova sa svrhom analize lokalnih tržišta rada, provjere validnosti i relevantnosti prikupljenih sekundarnih podataka o opštinama i iz njih izvedenih zaključaka o stanju i perspektivama pojedinačnih opština i obezbjeđivanja dodatnih kvalitativnih informacija i uspostavljanja kontinuirane komunikacije tokom izrade analize projektni tim je u decembru 2019. organizovao četiri jednodnevne obuke.

Na obukama učestvovalo je 49 predstavnika lokalnih samouprava i ZZZCG.

Proces izrade analiza lokalnih tržišta rada završiće se u martu 2020, a končani izvještaj dostupan ne samo lokalnim partnerima nego i širi javnosti.