Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta za jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta za jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

U Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, 13. decembra 2019. godine, održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“ koji se realizuje iz pretpristupnih sredstava (IPA).
Glavni cilj projekta jeste da se unaprijede administrativni i stručni kapaciteti predstavnika institucija i organizacija iz sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblasti donošenja politika i obezbjeđenja kvaliteta, zatim da se pruži podrška lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga u unapređenju postojećih i izgradnji novih mehanizama za identifikaciju potreba na nivou zajednice, te konačno, da se obezbjedi kvalitetno i efikasnije praćenje pružanja usluga i potreba korisnika.
Na sastanku Odbora je predstavljen i usvojen Uvodni izvještaj o realizaciji početne faze projekta (20. septembar – 19.novembar 2019. godine), sa pratećim pregledom aktivnosti i planom za naredni polugodišnji period.
Sastanku su pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja, prisustvovali i predstavnici korisničkih institucija i to: Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Socijalne inspekcije, Zajednice opština, Centra za socijalni rad Podgorica, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, Ministarstva finansija (CFCU) i Kancelarije za evropske integracije, kao i Delegacije Evropske unije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici projektnog tima – eksperti Žarko Šunderić i Milena Karišik koji su predstavili realizovane i buduće aktivnosti projekta.
mrss
Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju je istakla da, imajući u vidu ključne komponente projekta i važnost početne faze, tokom koje se analizira situacija u datoj oblasti „na terenu“, kroz uspostavljenu intezivnu prikupljeni su značajni inputi radi prilagođavanja aktivnosti i svrhe projekta kontekstu u kom se sprovode. Navela je da je današnji sastanak ujedno i prilika da se kroz predstavljanje i razmatranje Uvodnog izvještaja, upoznamo sa trenutnim potrebama i planom za izgradnju kapaciteta korisničkih institucija ovog projekta. Simović je pomenula da se projekat realizuje iz Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, koji pored dostupnih finansijskih sredstava za njegovu realizaciju, sa sobom nosi i dodatnu vrijednost jer predstavlja okvir za unapređenje kapaciteta crnogorske administracije za buduće korišćenje strukturnih fondova, preciznije Evropskog socijalnog fonda.
Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, posebno je pohvalio da su svi uključeni akteri u sektoru socijalne i dječije zaštite kroz uvodnu fazu projekta, intezivnom komunikacijom sa projektnim timom, pokazali veliko interesovanje za učešćem u aktivnostima i prepoznali korist ovakvih vrsta projekata, posebno u dijelu unapređenja kapaciteta za razvijanje većeg broja socijalnih usluga, sistema planiranja, ali i praćenja i evaluacije njihove realizacije, sa posebnim akcentom na podršku kapacitetima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Kuševija je naglasio da je značajna i podrška projekta službenicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, posebno u smjeru aktivnosti koje nas očekuju u pretpristupnom procesu, ali i kasnije u fazi korišćenja dostupnih fondova za sektor socijalne i dječje zaštite.
Žarko Šunderić, vođa tima projekta, je tokom prezentacije Početnog izvještaja, iznio ključne inpute prikupljene u komunikaciji sa korisničkim institucijama i na nacionalnom i lokalnom nivou, sugestije koje su pristigle sa njihove strane, kao i kratak pregled aktivnosti koje se očekuju u narednom periodu, kada i počinje realizacija obuka i mentorske podrške za službenike gorepomenutih institucija u ovoj oblasti.
Napominjemo da se projekat realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Vrijednost projekta je oko 390.000,00€ i trajaće do marta 2021. godine. Projekat realizuje kompanija Archidata s.r.l iz Italije.
Više informacija o Programu možete pronaći na zvaničnoj stranici Programa www.eesp.me