Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  “Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa” – EuropeAid/140094/IH/SER/ME

“Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa” – EuropeAid/140094/IH/SER/ME

Saopštenje za javnost o održanoj obuci ,,Prevencija odustajanja od školovanja na nivou škole i zajednice”, a u okviru programa ,,Stručno za SVE/VET 4 ALL”

Prva obuka realizovana u okviru Projekta okupila je predstavnike srednjih stručnih škola od 17. do 19. juna u protorijama Ministarstva prosvjete Crne Gore.

 

Edukacija se sprovodi u okviru projekta „Unpređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“ koji finansira EU, koji je započeo realzaciju projektnih aktivnosti u septembru 2019. godine. Projekat je dio Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017 (SOPEES) ukupne vrijednosti 18 miliona eura. Cilj projekta je da se pruži podrška modernizaciji kurikuluma srednjoškolskog stručnog obrazovanja kako bi se zadovoljile potrebe marginalizovanih grupa, što odgovara savremenim trendovima evropskog razvoja i najboljim praksama.

Glavni korisnici ovog projekta su Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanje, kao i  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Obuku ,,Stručno za SVE/VET 4 ALL” sprovode Aleksandra Radoman Kovačević i Dr. Saša Milić.

Prva obuka za trenere Prevencija odustajanja od školovanja na nivou škole i zajednice, usmjerena je na učenike pripadnike romske i egipćanske populacije, a bavila se pitanjima romske kulture, nasljeđa, rizičnim ponašanjima, uticajima rizičnih ponašanja na odustajanje od školovanja, kako uspostaviti sistem prevencije na nivou škole i zajednice, kao i kako dalje realizovati obuke i širiti stečena znanja i vještine. Jedan od vrlo upečatljivih dijelova obuke realizovan je putem ,,Žive biblioteke”, u kojoj su neizmjeran doprinos dali G-đa Fana Delija, G-din Sokolj Beganaj, G-din Elvis Beriša i G-din Serđan Baftjari koji su govorili o svojim iskustvima tokom obrazovanja i podijelili sa nama životne priče uspješnih pojediniaca koji su uspjeli da se izbore sa izazovima poput diskriminacije na osnovu pripadnosti jednoj kulturnoj grupi u društvu. Naši sagovornici bili su jednistveni u jednom zaključku, da je potrebno još puno rada u polju socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Ova obuka prva je u nizu od pet obuka koje su predviđene u okviru projekta koji finansira EU. Ove sedmice sprovodi se  obuka koja je usmjerena na razvoj vještina koje podstiču inkluzivne obrazovne prakse, nakon čega će u septembru biti sprovedena obuka o primjeni modula stručnog obrazovanja koji su pripremljeni u okviru projekta kako bi se odgovorilo na potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama (SEN) i RE zajednice, a tokom oktobra i obuka radi efikasnijeg korišćenja MEIS sistema u vezi sa prikupljanjem, procesuiranjem i interpretacijom podataka od važnosti za poboljšano učešće RE đece u obrazovnom sistemu.

Projekat Poboljšanje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa predviđa sprovođenje 13 projektnih aktivnosti koje su raspoređene u tri komponente projekta kako bi se podržali napori Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje da zainteresuju i zadrže učenike sa posebnom obrazovnim i socijalnim potrebama i učenike iz RE zajednica u stručnim školama i omoguće im uspješan prelazak na tržište rada.

 

Informacije o obuci Naziv: Stručno za SVE/VET 4 ALL

Učesnici: 26 obrazovnog kadra iz 13 škola za stručno obrazovanje

Cilj ovog treninga

Bolje razumijevanje rizičnih ponašanja učenika koji dolaze iz RE zajednice u stručnim školama i bolje rješavanje ovih problema u školi i van škole, sa posebnim fokusom na saradnji sa roditeljima i učenicima.

Informacije o projektu Projekat koji finasira Evropska unija: Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa

Budžet projekta: 480.000 EUR

Trajanje: septembar 2019. godine – decembar 2020. godine

Cilj projekta:

Podrška modernizaciji sistema srednjeg stručnog obrazovanja kako bi se zadovoljile potrebe marginalizovanih grupa, a u skladu sa savremenom evropskom razvoju i najboljim praksama

Projekat se sastoji iz tri komponente:

Komponenta 1: Modularizacija i prilagođavanje obrazovnih  programa u srdenjem stručnom obrazovanju prema specifičnim potrebama đece sa posebnim obrazovnim potrebama i romske i egipćanske đece i mladih;

Komponenta 2: Podrška daljem profesionalnom razvoju zaposlenih u srednjim stručnim školama i obrazovnom sistemu: prilikom primjene specifičnih programa za đecu sa posebnim obrazovnim potrebama i đecu iz RE zajednice; prilikom obezbjeđivanja podsticajnog okruženje za učenje u cilju prevencije ranog odustajanja od školovanja; u cilju poboljšanja saradnje sa roditeljima i učenicima sa posebnim osvrtom na rizična ponašanje đece i mladih RE.

Komponenta 3: Povećanje efikasnosti u prikupljanju, procesuiranju i interpretaciji podataka RE učenicima.

Glavni korisnici Ministarstvo prosvjete

Centar za stručno obrazovanje

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Krajnji korisnici   Nastavnici iz srednjih stručnih škola

Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama (ĐPOP) i učenici i njihove porodice iz romske i egipćanske (RE) zajednice

Predstojeće aktivnosti Obuka za trenere 1 (17-19.jun 2020)- kompetencije za inkluzivno obrazovanje, saradnju sa roditeljima i učenicima

Obuka za trenere 2 (24-26.jun 2020) – stvaranje podsticajnog školskog okruženja i spriječavanje odustajanja od školovanja